opracowania

Posiadamy szerokie zbiory opracowań i publikacji geologicznych, geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych zarówno archiwalnych jak i własnych, a także map geologicznych, hydrogeologicznych, sozologicznych, geologiczno-gospodarczych, osuwiskowych i innych, które stosujemy przy pracach terenowych i dokumentacyjnych.

Wykonywane opracowania:

Projekty robót geologicznych
 • na wykonywanie ujęć wód podziemnych (jednootworowych, wielootworowych, źródeł, ujęć dla prywatnych inwestorów, dla gmin i instytucji, przedsiębiorstw),
 • na wykonanie otworów dla kolektorów wykorzystujących ciepło ziemi (pompy ciepła),
 • na wykonywanie badań geologiczno-inżynierskich w celu rozpoznania podłoża pod posadowienie obiektów, elektrowni wiatrowych, inwestycji i infrastruktury,
 • na wykonywanie wszelkich prac dla obiektów hydrotechnicznych.
Dokumentacje geologiczne i inne opracowania
 • dokumentowanie ujęć wód, dokumentowanie warunków hydrogeologicznych, dokumentacje źródeł naturalnych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz dokumentacje i raporty geotechniczne,
 • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich w celu rozpoznania podłoża pod projektowane inwestycje,
 • opinie i ekspertyzy geotechniczne,
 • dokumentacje powykonawcze prac z zakresu: doszczelniania, oceny stanu hydrobudowli i innych, określenia warunków gruntowych,
 • sprawozdania i raporty z odbioru wykopów, wpisy do dziennika budowy,
 • sprawozdania i raporty z pomiarów wydajności ujęć, z pompowań,
 • dokumentacje geotechniczne, dla określenia warunków posadowienia oraz warunków gruntowo-wodnych terenów przeznaczonych pod inwestycje,(zabudowę,
 • przekształcenia na działki budowlane) w celu określenia sposobów bezpiecznego i adekwatnego do warunków geologicznych zaprojektowania fundamentów.
Operaty wodnoprawne

Wykonywanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • wykonanie urządzeń wodnych.

Przejdź do: