Oferta

Nasza firma oferuje bardzo szeroki zakres usług geologicznych niezbędnych do kompleksowego rozwiązania zleconych nam zadań z zakresu hydrogeologii, geotechniki i geologii-inżynierskiej oraz prac na obiektach hydrotechnicznych (zapory, jazy).

 

W zakres naszych prac wchodzi:

 • wiercenie studni głębinowych
 • wykonywanie opracowań geologicznych: projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne, opinie, raporty i dokumentacje geotechniczne, sprawozdania, analizy, operaty wodnoprawne, operaty z odbioru wykopów, wpisy do dziennika budowy,
 • doradztwo geologiczne,
 • prace terenowe: wiercenia, sondowania, rdzeniowania, prace doszczelniające i iniekcyjne, pobory próbek wody i gruntów, pompowania, odwodnienia, studnie, piezometry, inklinometry,
 • prace z zakresu: obiektów hydrotechnicznych, hydrogeologii, geotechniki i geologii-inżynierskiej, ochrony środowiska.
 • odwodnienia studniami depresyjnymi wraz z nadzorem geologicznym,
 • monitoring wód podziemnych wokół obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów uciążliwych dla środowiska np.: stacje benzynowe, składowiska odpadów,
 • badania geologiczne i rozpoznanie warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich,
 • doszczelnianie podłoża na kontakcie skała/elementy betonowe obiektu – przesłony doszczelniające w obrębie zapór,
 • zabiegi iniekcyjne (iniekcje cementowe strefowe), na hydrobudowlach, wałach przeciwpowodziowych,
 • iniekcja podłoża fliszowego strefy przyotworowej w rejonie obudowy ujęć wód,
 • badania cementochłonności i wodochłonności,
 • nadzór i dozór prac geologicznych i wiertniczych,
 • opracowania powykonawcze dla obsługiwanych inwestycji.

Przejdź do: