geofizyka

W zakres naszej oferty wchodzą również badania geofizyczne, będące niejednokrotnie uzupełnieniem badań geologicznych i wiertniczych, zwłaszcza w dziedzinach obiektów hydrotechnicznych (np. zapór, elektrowni wodnych), osuwisk (analiza stateczności) czy farm wiatrowych (diagnostyka podłoża i planowana lokalizacja obiektu). Najczęściej stosowane metody geofizyki stosowanej w hydrogeologii i geologii-inżynierskiej to: metody sejsmiczne, georadarowe, elektrooporowe, elektromagnetyczne i grawimetryczne.

Badania geofizyczne mają na celu uszczegółowienie rozpoznania struktur geologicznych zalegających w podłożu i niejednokrotnie określają:

  • grubość poszczególnych ośrodków gruntowych – warstw podłoża,
  • rozkład i podział warstw litologicznych i stratygraficznych w profilu pionowym i poziomym na danej przestrzeni,
  • przebieg i głębokość zalegania stropu „litego” skalnego podłoża,
  • miąższość warstw (w tym nadkładu) i wydzielenie w ich obrębie stref wietrzenia fizycznego i chemicznego,
  • możliwe występowanie struktur i mikrostruktur tektonicznych (uskoki, fałdy, ugięcia, pustki, kawerny, inne zaburzenia tektoniczne),
  • prędkość fal sejsmicznych w wydzielonych warstwach fizycznych i na tej podstawie zróżnicowania ich parametrów mechanicznych oraz ich szacunkowej wartości,
  • poziomy wodonośne i potencjalne występowanie zwierciadła wody,
  • w elementach betonowych zapór, jazów, wałów lokalizują ewentualne pustki, braki, pęknięcia, szczeliny,
  • badania geofizyczne stosuje się również w terenach potencjalnie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz na terenach aktywnych tektonicznie i osuwiskowo.

Przejdź do: