Realizacje

Ważniejsze inwestycje wykonane przez nas:

 • Instalacja piezometrów w przy zaporze wodnej Leśna – wiercenia rdzeniowe – 2018r.
 • Wykonanie piezometrów do badań flitracji dla nowego ujęcia wody na rzece Uszwica w m. Brzesko – 2018r.
 • Instalacja piezometrów do prowadzenia monitoringu lokalnego wód podziemnych – Samborzec – 2018r.
 • Badania w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na terenie szpitala w m. Radziszów, pow. krakowski – 2018r.
 • Modernizacja ściany odwodnej Zapory Solina – etap IC – uszczelnienie dylatacji sekcji 17-26
 • Modernizacja ściany odwodnej Zapory Solina – etap IB – uszczelnienie dylatacji sekcji A-17.
 • Modernizacja ściany odwodnej Zapory Solina – etap 1A – uszczelnienie dylatacji sekcji 26-37.
 • Wykonanie pionowych otworów strzałowych w warstwie zawodnionej złoża piasków kwarcowych Kopalni Biała Góra II – Wschód – Pole I.
 • EW Solina – Odtworzenie uszczelnienia korony zapory wraz z odwodnieniem – sekcje A-25.
 • Ujęcie wody podziemnej „Za Sanem” w miejscowości Średnia Wieś – prace wiertnicze i wykonanie iniekcji cementowych – 2017r.
 • EW Solina – Odtworzenie dylatacji w rowach odwadniających przy zaporze.
 • Budowa odwodnienia kanału z rurami wodociągowymi na prawym przyczółku zapory Solina.
 • Ujęcie wody podziemnej „Za Sanem” ujmujące wodę z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Średnia wieś, gmina Lesko.
 • wykonanie prac geologiczno-inżynierskich związanych z uszczelnieniem stropowej strefy przyotworowej na ujęciu wody podziemnej „Za Sanem” w miejscowości Średnia Wieś, gmina Lesko.
 • Wykonanie odwiertów badawczych na osuwisku w Muszynie.
 • Obsługa geologiczno-wiertnicza farmy wiatrowej Rudawiec w gminie Nozdrzec – projektowanie, wykonawstwo, dokumentacja.
 • Opróbowanie złoża piaskowców lgockich Kokocz.
 • Badania geotechniczne na zaporze Myczkowce i opracowanie dokumentacji geotechnicznej – oceny stanu zapory Myczkowce.
 • Modernizacja prawego przyczółka zapory Solina – wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej na prawym przyczółku zapory wodnej oraz odwodnienie ściany odpowietrznej zapory.
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z prac iniekcyjnych przy modernizacji prawego przyczółka zapory w Solinie.
 • Farma wiatrowa Osiek – kompleksowa obsługa geologiczno-wiertnicza przy wykonywaniu badań podłoża gruntowego pod elektrownie wiatrowe w gminie Osiek Jasielski – projektowanie, wykonawstwo, dokumentacja.
 • Farma wiatrowa Świerchowa – kompleksowa obsługa geologiczno-wiertnicza przy wykonywaniu badań podłoża gruntowego pod elektrownie wiatrowe – projektowanie, wykonawstwo, dokumentacja.
 • Farma wiatrowa Kobylany – kompleksowa obsługa geologiczno-wiertnicza przy wykonywaniu badań podłoża gruntowego pod elektrownie wiatrowe – projektowanie, wykonawstwo, dokumentacja.
 • Kompleksowa realizacja ujęcia wody pitnej dla Gminy Lesko w miejscowościach Glinne – Jankowce.
 • Kompleksowa realizacja ujęcia wody dla kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lesku.
 • Kompleksowa realizacja od projektów poprzez wykonawstwo po dokumentacje ujęć wód podziemnych:
  • dla Gminy Ciężkowice,
  • dla Gminy Lesko,
  • dla Gminy Jordanów,
  • dla Gminy Zagórz,
  • dla Gminy Łapsze Niżne,
  • dla powstających aquaparków termalnych w Białce Tatrzańskiej oraz Witowie,
  • dla Hotelu Farmona w Krakowie oraz Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona w m. Wysoka.
 • Iniekcja podłoża fliszowego strefy przyotworowej w rejonie obudowy ujęcia wód podziemnych dla miasta Lesko.
 • Modernizacja ponuru i poszuru – prace doszczelniające i iniekcje strefowe niskociśnieniowe oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej – zapora Myczkowce.
 • Liczne projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla ujęć wód podziemnych za pomocą studni głębinowych (wierconych) oraz źródeł naturalnych.
 • Liczne opracowania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie (projekty, opinie, raporty i dokumentacje) dla posadowienia obiektów budowlanych.

Przejdź do: